Το Καθεστώς του Γ. Παπανδρέου ακολουθεί ασυγκράτητο τον άκρως επικίνδυνο δρόμο του ‘’δορυφόρου’’ του Ισραήλ ,πράγμα που εγκυμονεί μείζονες περιπέτειες στο άμεσο μέλλον αλλά και άκρως επιζήμιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

της κασσιανής επιτελούμε ανάμνηση

Κατά τη Μ. Τετάρτη επιτελούμε ανάμνηση:

(α) του γεγονότος της ελλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα.

Επίσης φέρεται στη μνήμη μας,

(β) η σύγκλιση του Συνεδρίου των Ιουδαίων, του ανωτάτου δηλαδή Δικαστηρίου τους,

προς λήψη καταδικαστικής αποφάσεως του Κυρίου,καθώς και

(γ) τα σχέδια του Iούδα για προδοσία του Διδασκάλου του.
Δύο μέρες πριν το Πάσχα, καθώς ο Κύριος ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα,

κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι στου λεπρού Σίμωνα,

τον πλησίασε μια πόρνη γυναίκα κι άλειψε το κεφάλι Του με πολύτιμο μύρο.

Η τιμή του ήταν γύρω στα Τριακόσια Ευρώ/δηνάρια,

πολύτιμο άρωμα

και γι' αυτό οι μαθητές την επέκριναν και περισσότερο απ' όλους ο Ιούδας.

Αυτή την ημέρα ψάλλεται και το περίφημο τροπάριο,

τελευταίο στην ακολουθία, της ευσεβούς και λογίας ποιήτριας του Βυζαντίου,

Κασσιανής.

Η ηρωίδα του ποιήματός της, η γυναίκα που άλειψε με μύρο τον Κύριο

ήταν η πόρνη που αναφέρουν οι Ευαγγελιστές

(και όχι η ευσεβής ποιήτρια Κασσιανή ).
Να και το εξαίσιο τροπάριο

« αλειψάσης τον Κύριον μύρω »Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυν ή,
τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.

Κύριε, η γυναίκα, η οποία περιέπεσε σε πολλές αμαρτίες, επειδή κατανόησε, ότι ήσουν Θεός (ενανθρωπήσας), αναλαμβάνει έργο μυροφόρου και θρηνούσα φέρει σε Σε μύρα γα να Σε αλείψει πριν ακόμη (αποθάνεις και) ενταφιασθείς.
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.


Και λέγει: Αλίμονο σε μένα! γιατί εγώ ζω μέσα σε μια νύκτα, η οποία είναι γεμάτη από πυκνό σκοτάδι και δεν φωτίζεται ούτε από αμυδρό φως, όπως είναι το φως της σελήνης, τρέχω προς τη σαρκική ηδονή ασυγκράτητος, όπως τρέχουν τα ζώα, όταν τα κεντήσει αλογόμυγα, ζω κυριευμένη από τον έρωτα της αμαρτίας.
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.

Αλλά Συ, που υψώνεις τα νερά της θάλασσας, μεταβάλλοντάς τα σε νεφέλες, δέξου των δακρύων μου το ακατάσχετο ρεύμα. Λύγισε (και χαμήλωσε από το άπειρο ύψος Σου) προς εμένα, που Σε ικετεύω με τους στεναγμούς της (μετανοούσης) καρδίας μου, Συ ο Οποίος, με την ακατάληπτη και απερίγραπτη ενανθρώπισή Σου, λύγισες τους ουρανούς (και κατέβηκες στη γη).
Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.

Θα φιλήσω με συνεχή και ακατάπαυστα φιλιά τα αμόλυντα Σου πόδια και πάλι (βρέχοντας με τα δάκρυά μου) θα τα σπογγίσω με τις πλεξίδες της κεφαλής μου, αυτά τα πόδια των οποίων το βροντώδη ήχο (από τα βάδισμά Σου) όταν άκουσε μέσα στο Παράδεισο η Εύα εκείνο το δειλινό (της ημέρας της παραβάσεως), φοβήθηκε και από το φόβο της κρύφθηκε.
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

Τα πλήθη των αμαρτιών μου, αλλά και τα απύθμενα βάθη των κρίσεών Σου και των βουλών Σου (δηλαδή τους μυστηριώδεις και απερινόητους τρόπους που χρησιμοποιείς για τη σωτηρία των ανθρώπων,) ποίος θα μπορέσει να εξερευνήσει, ψυχοσώστα Σωτήρα μου; Συ που έχεις άπειρο την ευσπλαχνία, μη παραβλέψεις εμένα, τη δική Σου δούλη!

...από το συναξάρι της...
μεγάλης τετάρτης...σαν επιδόρπιο...
διαβάστε

περί ετεροτοπίας συνέχεια

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

αι μωραί παρθένοι...ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένοις,
αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών
εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου....πέντε δέ ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και αι πέντε μωραί....


αίτινες μωραί λαβούσαι τας λαμπάδας εαυτών ουκ έλαβον μεθ'; εαυτών έλαιον,

αι δέ φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών.χρονίζοντος δέ του νυμφίου ενύσταξαν πάσαι και εκάθευδον.- μέσης δέ νυκτός κραυγή γέγονεν,
ιδού ο νυμφίος έρχεται,
εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού. -
...τότε ηγέρθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών.αι δέ μωραί ταις φρονίμοις είπον, δότε ημίν εκ του ελαίου υμών,
ότι αι λαμπάδες ημών σβέννυνται.


απεκρίθησαν δέ αι φρόνιμοι λέγουσαι,
μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και υμίν,
πορεύεσθε δέ μάλλον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εαυταίς.απερχομένων δέ αυτών αγοράσαι ήλθεν ο νυμφίος
και αι έτοιμοι εισήλθον μετ'; αυτού εις τους γάμους,
και εκλείσθη η θύρα.ύστερον δέ έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι λέγουσαι,
κύριε κύριε, άνοιξον ημίν.ο δέ αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω υμίν, ουκ οίδα υμάς.γρηγορείτε ούν,
ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η
ο υιός του ανθρώπου έρχεται....
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

...δευτέρα της μεγάλης εβδομάδος...
...όπως σε όλες τις εμπορικές πράξεις...
έτσι και στον κρατικό δανεισμό
υπάρχουν οι προμήθειες για τους μεσάζοντες
«Εθνοσωτήρες»
...ποσοστά δηλαδή...
...κοπανιστός αέρας...
της τάξεως του 5-15%...με τα γνωστά ελληνικά δεδομένα του 5-7%...
αυτοί (πασόκοι..?)έχουν βγάλει το λιγότερο
2+8+5 x 5% = 750 εκατ. €

...και με τον δανεισμό της Μ.Εβδομάδας...

- Κοινοπρακτικό δάνειο 5 δις. επταετούς διάρκειας
εξέδωσε σήμερα
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.
Αν και το συνολικό ποσό που θα αντλήσει το κράτος
δεν έχει γίνει γνωστό,
το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
στο δάνειο θα συμμετάσχουν οι τράπεζες
Alpha Bank, Εμπορική και Credit Agricole,
Societe Generale, ING και Merrill Lynch. -

...πάμε στα...
1δισ. €

...και εσείς χαίρεστε...
???

...διαβάστε και...
Προς κριτική και σκέψη
...παρ' ότι διαφωνούμε με τα συμπεράσματα καθέτως...

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Palmen SonntagΚυριακή των Βαϊων"Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......Μετά Βαϊων και Κάδων γεμάτων Στάχτη για τα μάτια του κόσμου..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......ο Νυμφίος της διαβαλκανικής μετά το θαύμα της επανασυστάσεως του χρέους,
ξεκινά πεζός από το Βενιζέλος
μαζί με τους δώδεκα,δεκατρείς,δεκατέσσερεις,συμβουλάτορες και προμηθευτές του
και παίρνει το δρόμο που οδηγεί στη αδελφοκτόνο Ιερουσαλήμ
περνώντας από το όρος των των καμμένων Ελαιών,
όπου ανάμμεσα στους μεταλλαγμένους φοίνικες καλπάζουν πράσινα άλογα..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......ντυμένος όχι μόνο την ανθρώπινη σάρκα,
μα και τη βαριά,
από το μεταπολιτευτικό παραστράτημα,
κληρονομιά της οικογενείας του,
έρχεται στην Αθλία πόλη, της Νέας Ιερουσαλήμ,
να υποστεί το εκούσιο πολιτικό βάπτισμα,
να σταυρωθεί επάνω στο ατιμωτικό ξύλο,
το Σταυρό του Βολευτή,
να βασανιστεί από ερωτήσεις αγνώστων,
να ταπεινωθεί από ανταγωνιστές,
να χλευαστεί από ψηφοφόρους
και τέλος να ματώσει για το Εθνος..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......έτσι λαός πολύς εξήλθε να τον υποδεχτεί,
όταν αναγγέλθηκε ότι πλησίαζε στην ιερή πόλη
"ο προφήτης της επιβίωσης"!
Και η ιερή στιγμή της εισόδου του Νυμφίου της διαπλοκής
στη αδελφοκτόνο πόλη των Αθηναίων,
την Νέα Ιερουσαλήμ,
δεν άργησε να έλθει.
Αμέτρητα πλήθη από όλες τις κοινωνικές τάξεις,
για να τον τιμήσουν περισσότερο απλώνουν τα ρούχα τους
επάνω στο "Ονάριο του ΔΝΤ",
στη ράχη του οποίου κάθεται ονειροπαρμένος
-ίσως για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν-
ο Νυμφίος της συναίνεσης,
και η συνοδεία ακολουθεί το μοιραίο δρόμο
προς την Νέα Ιερουσαλήμ..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......ο ενθουσιασμός του πλήθους είναι ακράτητος,
και ολοένα μεγαλώνει περισσότερο.
Πολλοί τρέχουν μπροστά απ' όλους να τον προϋπαντήσουν
και στρώνουν επάνω στο δρόμο τα ρούχα τους,
για να περάσει από επάνω
το ονάριο του ΔΝΤ με τον Νυμφίο της Πολιτικής,
ενώ παράλληλα κόβουν βάγια από τις φοινικιές
και κλωνάρια από τα ανθισμένα δέντρα,
στρώνοντας με αυτά το δρόμο..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......ευλογημένος ο ερχόμενος
εν ονόματι Κυρίου Μπάρακ Ομπάμα,
ο Βασιλεύς του Νέου Ισραήλ"..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά......αυτή η ζητωκραυγή βγαίνει από μυριάδες στόματα
και επαναλαμβάνεται καθ' όλην την θριαμβευτική πορεία..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά..."Ωσαννά στον υιό του Τζο Βάϊντεν""Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάγαν,νά...και
...συνεχίζεται πιο έντονα και θριαμβευτικά,
γεμάτη από πηγαίο ενθουσιασμό
με την είσοδο του Νυμφίου της Χρεωκοπίας
στην Νέα Ιερουσαλήμ..."Ωσαννά...Ωσαννά"
...όσα και να φάνε,νά...